Almshouse

Almshouse Restoration © Malmesbury Memories

Almshouse Restoration © Malmesbury Memories

St John's Almshouse © Malmesbury Memories

St John's Almshouse © Malmesbury Memories

22 January, 2015