Railway Navvy

Brunel Navvy © Josh Morse

Railway Navvy © Josh Morse

14/02/2015